Verantwoordingsorgaan

Advies- en verantwoordingsorgaan

Het Advies- en Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur. Het advies- en verantwoordingsorgaan heeft verder de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van het intern toezicht, over het door het bestuur uitgevoerde beleid, alsmede over beleidskeuzes voor de toekomst. Dit oordeel wordt samen met de reactie van het bestuur daarop bekend gemaakt en opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

Het advies- en verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden en de financieel betrokken werkgevers. Zetels en stemmen zijn gelijk verdeeld over deze drie geledingen. Hieronder ziet u wie deze vertegenwoordigers benoemt.

Vertegenwoordigers van: Benoemd door:
Actieve deelnemers Iedere vakorganisatie van werknemers
Pensioengerechtigden Iedere vakorganisatie van werknemers en
representatieve verenigingen van pensioengerechtigden
Financieel betrokken werkgevers Werkgevers vertegenwoordiging