Missie

PCN heeft ten doel om als bedrijfstakpensioenfonds  voor de sectoren overheid, onderwijs, zorg en daarmee gelieerde lichamen in Caribisch Nederland, de pensioenovereenkomst van de aangesloten lichamen uit te voeren op basis van het uitvoeringsreglement van het pensioenfonds.

Het bestuur van het PCN streeft daarbij - als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling - naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering.

PCN streeft naar een goede pensioenvoorziening door de koopkracht van de rechten en aanspraken van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden zowel nu als in de toekomst, zo goed als mogelijk in stand te houden.