Toeslagen & indexatie

Als de prijzen stijgen is de vraag:

Hoe houdt uw pensioen zijn waarde?

PCN kent een voorwaardelijke toeslagregeling. Uitgangspunt hierbij is dat de pensioenaanspraken en pensioenrechten in principe ieder jaar op 1 januari worden aangepast aan de gestegen kosten voor het levensonderhoud.

De mate van toeslagverlening is afhankelijk van de financiële positie van PCN.
Alleen als de financiële positie van het pensioenfonds als voldoende kan worden beschouwd wordt er een toeslag verleend. Is de financiële positie ontoereikend, dan wordt er geen of slechts een gedeeltelijke toeslag verleend. Het pensioenfonds-bestuur stelt jaarlijks vast óf en in hoeverre de financiële positie van het fonds toereikend is om de toeslag te financieren.

Over de toeslagverlening

De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement en/of aanwezige middelen van het fonds gefinancierd Dit is de het rendement op zakelijke beleggingen en is slechts een klein gedeelte van de totale beleggingen.

Er bestaat geen recht op toeslagen. Er wordt door het fonds geen reserve aangehouden om de toekomstige toeslagen te kunnen toekennen. De toeslag wordt ook niet uit de premie betaald. Als er in enig jaar een toeslag wordt verleend, dan vormt dit geen garantie dat er in de toekomst ook toeslagen worden verleend.

Het bestuur van het fonds voert ten minste eens in de drie jaar een continuïteitsanalyse uit. Deze analyse geeft inzicht in de mate waarin de voorwaardelijke toeslagverlening naar verwachting kan worden toegekend.