toelichting
voor
werkgevers

PCN Werkgeversportaal

Ga naar onze interactieve omgeving voor werkgevers

Jaarlijks aanleveren van salarisgegevens

Elk jaar vragen wij u het pensioengevend salaris per 1 januari van dat jaar op te geven. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk in het nieuwe jaar doet. Als wij deze gegevens niet ontvangen krijgt u een verkeerde factuur van ons die nog is gebaseerd op de oude gegevens. Zodra de correcte gegevens alsnog bij ons zijn verwerkt, wordt het tekort in één keer bij u in rekening gebracht.
Zolang wij niet de correcte gegevens van u hebben ontvangen heeft uw medewerker niet de juiste pensioenopbouw. Dit is vooral erg vervelend, als een medewerker juist in die periode met pensioen gaat. Als er geen wijzigingen zijn ten opzichte van het vorig jaar, vragen wij u dit ook aan ons door te geven. 

Tips waar u op moet letten bij aanleveren van mutaties in het werkgeversportaal
Wij hebben de meest voorkomende fouten hieronder samengevat:

Datum
De datum notatie is altijd DD-MM-JJJJ
Bijvoorbeeld 13 juni 1987 is 13-06-1987

Salaris
Er wordt een komma (,) gebruikt bij de centen en geen punt bij de duizendtallen. Geen dollar teken gebruiken.
Bijvoorbeeld 13860,34

Communicatie
Dit veld dient gevuld te worden met het privé-emailadres van de deelnemer.

Woonplaats
Dit is de plaats of buurt waar u woont en niet het eiland. Eiland wordt geregistreerd bij Land en heeft verschillende codes:

Bonaire 5106
Statia 5108
Saba 5109

De uitgebreide lijst met landcodes kunt u vinden in de handleiding.

Wij verzoeken u bij het gebruik van het werkgeversportaal altijd de handleiding te gebruiken, die in het portaal beschikbaar is.

Hoe wordt het pensioengevend salaris en de pensioengrondslag bepaald?

Pensioengrondslag = (maximum) pensioengevend salaris -/- franchise.

Het pensioengevend salaris is het brutosalaris + toeslagen (bijvoorbeeld vakantiegeld, kerst- of eindejaarbonus). Is het salaris hoger dan het maximum pensioengevend salaris dan wordt over dat extra deel van het inkomen géén pensioen opgebouwd.

De franchise is het deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat er recht is op een AOV-uitkering van de overheid. De franchise wordt elk jaar bepaald, als de AOV-bedragen van dat jaar bekend zijn.

Het maximale pensioengevend salaris wordt jaarlijks aangepast aan de structurele loonstijging bij Rijksdienst Caribisch Nederland.

De hoogte van het maximum salaris en de franchise vindt u hier.

Voorbeeld berekening fulltime pensioengevend salaris

Fulltime medewerker

100%

Bruto maandsalaris

$2.500

Bruto jaarsalaris: 12 * $2.500

$30.000

Vakantiegeld 8%

$2.400

Eindejaarbonus

$1.500

Pensioengevend salaris

$33.900

Voorbeeld berekening parttime pensioengevend salaris

Parttime medewerker

50%

Bruto maandsalaris

$1.500

Bruto jaarsalaris: 12 * $1.500

$18.000

Vakantiegeld 8%

$1.440

Eindejaarbonus

$750

Salaris parttime  

$20.190 (50%)

Salaris fulltime

$40.380 (100%)

U geeft het fulltime pensioengevend salaris en het parttime percentage aan ons op. 

LET OP
Als het pensioengevend salaris lager is dan de franchise, dan wordt er géén pensioen opgebouwd. U hoeft deze medewerker niet aan te melden bij PCN. Dit hoeft u pas te doen, wanneer het pensioengevend salaris boven de franchise  uit komt. Het is heel belangrijk van te voren te toetsen of dit het geval is. 

Hoe wordt de premie berekend?

De premie wordt berekend over de pensioengrondslag. Dit is het (gemaximeerd) pensioengevend salaris minus de franchise. De franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd, omdat de werknemer ook al AOV ontvangt.

U houdt elke maand een deel van de pensioenpremie in op het salaris van uw werknemer (werknemerspremie). Dit is 1/3 van de totale premie.

U betaalt als werkgever de overige 2/3 van de premie (werkgeverspremie).

Over de premie wordt geen belasting ingehouden. Er wordt pas belasting betaald als uw medewerker met pensioen gaat en hij/zij pensioen van PCN ontvangt.

Voorbeeld berekening pensioenpremie zonder gemaximeerd salaris

Pensioengevend jaarsalaris 

$40.000

Franchise 2024*

$24.803

-/-

Pensioengrondslag

$15.197

Totaal premie 2024*

35,0%

$5.319

Premie werkgeversdeel

23,3%

$3.541

Premie werknemersdeel

11,7%

$1.778

Voorbeeld berekening pensioenpremie met gemaximeerd salaris

Pensioengevend Jaarsalaris

$65.000

Maximum pensioengevend salaris 2024*

$55.750

-/-

Franchise 2024*

$24.803

Pensioengrondslag

$30.947

Totaal premie 2024*

35,0%

$10.831

Premie werkgeversdeel

23,3%

$7.211

Premie werknemersdeel

11,7%

$3.621

*De hoogte van het maximum salaris en de franchise vindt u hier.

Hoe vindt de pensioenopbouw plaats?

Het pensioen wordt opgebouwd op basis van een middelloonsysteem. Aan het begin van elk jaar geeft u van elke medewerker het inkomen van dat jaar (pensioengevend salaris) door aan PCN. De opbouw van het pensioen berekenen we over dit salaris minus de franchise. Het pensioengevend salaris is gemaximeerd. Over het salaris daarboven wordt geen pensioen opgebouwd. Het maximale pensioengevend salaris wordt jaarlijks aangepast aan de structurele loonstijging bij Rijksdienst Caribisch Nederland.

Elk jaar wordt een stukje pensioen opgebouwd. Dat pensioen is gebaseerd op het inkomen van dat jaar. Alle stukjes pensioen bij elkaar vormen samen het uiteindelijke pensioen van uw medewerker. Per jaar is de opbouw 1,71% van de pensioengrondslag. Per maand is dit 1/12e (0,1425%).

De hoogte van het maximum salaris en de franchise vindt u hier.

Wat gebeurt er als u terugwerkende kracht (TWK) mutaties heeft?

Als werkgever dient u er naar te streven altijd de correcte gegevens bij ons aan te leveren. Zo wordt bij ons de opbouw van het pensioen goed geadministreerd. Soms komt het voor dat er een vergissing is gemaakt en gegevens met terugwerkende kracht (TWK) gecorrigeerd moeten worden. In overleg met uw accountmanager zal deze zogenaamde TWK mutatie worden doorgevoerd in de pensioenadministratie. Deze mutaties zijn onderaan uw reguliere factuur zichtbaar, zodra de correctie heeft plaats gevonden. Controleert u deze mutaties goed. Heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact op met uw accountmanager Diana Thomas.

Maandelijkse factuur (met eventueel TWK mutatie) en incassobeleid

Maandelijkse factuur (met eventueel TWK mutatie)
Wij sturen u een mail zodra uw factuur klaar staat in het werkgeversportaal. Controleert u deze factuur altijd goed. Als er TWK mutaties waren dan vermelden we die apart op de factuur. Heeft u nog vragen over de factuur? Neem dan contact op met uw accountmanager Diana Thomas.

Klik hier voor een voorbeeld van de factuur.

Incassobeleid
Als er betalingsachterstanden zijn volgt PCN een strikt incassobeleid. De communicatie hierover verloopt via de accountmanager. Het incassotraject volgens de Pensioenwet Ambtenaren BES en het Uitvoeringsreglement is als volgt:

  • PCN stuurt maandelijks een premiefactuur met uiterste betaaldatum de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop de premie betrekking heeft.
  • PCN rappelleert (brief per e-mail) 10 dagen na uiterste betaaldatum en de werkgever heeft 10 dagen de tijd om te betalen. De accountmanager belt de werkgever om de herinnering onder de aandacht te brengen.
  • PCN stuurt een formele aanmaning per aangetekende brief en de werkgever heeft 30 dagen de tijd om te betalen. De accountmanager neemt ook telefonisch contact op met de werkgever.
  • De werkgever is wettelijke rente verschuldigd vanaf een dag na de uiterste betaaldatum.
  • Aanmaningskosten kunnen in rekening gebracht worden.
  • PCN kan een dwangbevel afleveren door de deurwaarder.
  • PCN informeert de werknemers binnen een maand na eerste aanmaning dat de werkgever de premies niet voldoet.
  • PCN beëindigt de opbouw 3 maanden na informeren van de werknemers. De betalingsverplichting vervalt hiermee niet.

Als er problemen zijn met de betaling, neemt u dan altijd contact op met uw accountmanager Diana Thomas. We proberen dan tot een adequate oplossing te komen. In de meeste gevallen is een betalingsregeling mogelijk.

Controle van de gegevens van uw medewerkers

U bent wettelijk verplicht de correcte gegevens van uw medewerkers aan ons door te geven.

PCN streeft er naar om één keer in de drie jaar de gegevens van uw medewerkers die bij ons bekend zijn, te controleren met uw administratie. Dit proces maakt onderdeel uit van de jaarrekening van PCN. De uitkomsten worden gedeeld met de accountant van PCN. Als er sprake is van omissies, worden deze met terug werkende kracht gecorrigeerd.

Uw accountmanager neemt contact met u op om gegevens op te vragen en de controle uit te voeren. Wij vertrouwen op uw medewerking hiervoor.

Medewerker komt nieuw in dienst of gaat uit dienst

Medewerker komt nieuw in dienst
Nieuwe medewerkers kunt u aanmelden via het werkgeversportaal. Het is belangrijk dit zo snel mogelijk te doen, zodat onze administratie en uw factuur correct en up-to-date zijn.

Na de aanmelding ontvangt uw medewerker een Entreebevestiging van ons. Op onze website kunt u uw medewerker ook wijzen op de digitale folder Welkom bij PCN. Hierin is de belangrijkste informatie opgenomen

Medewerker gaat uit dienst
Medewerkers die uit dienst gaan, dient u zo snel mogelijk af te melden via het werkgevers portaal. De administratie is dan up-to-date en wij brengen geen premie meer in rekening voor de desbetreffende medewerker. Zolang een medewerker nog bij u geregistreerd staat, kan er geen nieuwe aanmelding bij een (eventuele) nieuwe werkgever worden gedaan. Dat is nóg een reden om de afmelding zo snel mogelijk te realiseren.

Na de afmelding ontvangt uw medewerker een Uittreebevestiging van ons. Op onze website kunt u uw medewerker ook wijzen op de digitale folder Uit dienst, waarin de belangrijkste informatie is opgenomen.

U bent een nieuwe werkgever bij PCN

Als nieuwe werkgever bij PCN is het eerste contact meestal met uw accountmanager Diana Thomas. Zij zal u de eerste uitleg geven en zorgen dat u een Welkomstpakket krijgt. Voor vragen kunt u altijd bij haar terecht. 

Procedures bij arbeidsongeschiktheid, onbetaald verlof, uitstel van pensioen of overlijden

Procedure bij arbeidsongeschiktheid
Voor de procedure van het invaliditeitspensioen vindt u hier de link.

Procedure onbetaald verlof
Gaat uw medewerker met onbetaald verlof? Meldt u dit dan per e-mail bij ons. Tijdens de periode van onbetaald verlof is slechts 25% van de totale pensioenpremie verschuldigd. Dit is de risicopremie bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. U kunt samen met uw medewerker bepalen wie de premie betaalt. PCN brengt deze premie bij u in rekening.
De procedure onbetaald verlof vindt u in artikel 15, lid 4 van het pensioenreglement.
Indien u te veel heeft betaald, kunt u dit op schriftelijk verzoek bij ons terug vorderen.

Procedure uitstel van pensioen
Doorwerken met behoud van opbouw
Komt u met uw medewerker overeen dat hij/zij doorwerkt en het pensioen uitstelt waarbij de pensioenopbouw doorgaat? Dan kan uw medewerker dit met de ontvangen formulieren aan ons doorgeven. U hoeft als werkgever niets te doen. U blijft de premie inhouden op het salaris en uw medewerker blijft op de factuur staan, zodat pensioenopbouw gewaarborgd is.

Doorwerken zonder opbouw
Komt u met uw medewerker overeen dat hij/zij doorwerkt en het pensioen uitstelt waarbij de pensioenopbouw niet doorgaat? Dan moet u de medewerker uit dienst melden via ons werkgeversportaal. U kunt de inhouding van de premie op het salaris stopzetten. Uw medewerker komt dan niet meer op de factuur te staan. De pensioenopbouw is gestopt.

Procedure overlijden medewerker
Als uw medewerker overlijdt, meldt dit dan zo snel mogelijk via e-mail aan ons. PCN kan dan alle voorbereidingen treffen voor het stopzetten van de opbouw en het in orde maken van eventueel partner- en wezenpensioen.

Informatiesessies voor uw medewerkers

PCN heeft de mogelijkheid om informatiesessies voor uw werknemers te houden. U zorgt dan zelf voor de locatie, beamer etc. Onze accountmanager zal de sessie verzorgen met een algemene presentatie.

Kerncijfers (franchise, maximum salaris etc) en pensioenbegrippen

Het pensioenreglement kent een aantal kerncijfers. Deze stelt het bestuur ieder jaar vast. Op onze website hebben wij de kerncijfers onder elkaar gezet.

Ook maakten wij een overzicht van al onze pensioenbegrippen.

Uw accountmanager

T +599 717 0984 kantoor PCN

M +599 701 6790 ook op WhatsApp

E-mail PCN (Klik hier)

Werkdagen: maandagochtend, dinsdag en donderdag

Als wij vragen hebben over uw aangeleverde mutaties, neemt een collega van de pensioenadministratie rechtstreeks contact met u op.

Laatste nieuws