Dekkingsgraad PCN

De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële positie van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van een fonds uitgedrukt in een percentage. Als de dekkingsgraad van een pensioenfonds 100% is, heeft dat fonds precies genoeg vermogen om nu en in de toekomst de pensioenen van de deelnemers te kunnen betalen.

De dekkingsgraad wordt beïnvloed door de premies die werkgevers en werknemers betalen, de behaalde rendementen op de beleggingen, de ontwikkeling van de levensverwachting en de rentestand.

De hoogte van de dekkingsgraad speelt een belangrijke rol bij de afweging of het bestuur van PCN de pensioenen kan indexeren. Elk jaar probeert PCN de pensioenen aan te passen aan de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Het bestuur van PCN beslist of toeslagverlening mogelijk is. De hoogte van de dekkingsgraad bepaalt in sterke mate of en zo ja met hoeveel de pensioenen kunnen worden verhoogd.

Iedere maand vindt u hier een overzicht van de dekkingsgraden tot nu toe.
 

>> Terug naar de startpagina